Ευπρόσδεκτοι όσοι αγαπάτε το Ζαγόρι, Κυριακή 30/6/2019, 11.00, Βίτσα (Άνω Βίτσα), επέκεινα χώρα

"Ευπρόσδεκτοι όσοι αγαπάτε το Ζαγόρι, Κυριακή 30/6/2019, 11.00, Βίτσα (Άνω Βίτσα), επέκεινα χώρα"