Επέκεινα Χώρα, χώρα χαλάρωσης, ευεξίας, κίνησης, άθλησης, μάθησης, ξεκούρασης. Ο καθένας βρίσκει κάτι για να περάσει όμορφα και ένα λόγο για να ξανέρθει. Καλή συνέχεια και διεύρυνση στα σύνορα της Επέκεινα. Οικογένεια Γιαννή… keep on dreaming!

Testimonial Info
13/08/2018